Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Świecisz się w eWUŚ na czerwono? Co możesz zrobić? Czy możesz ubezpieczyć się wstecznie?

Świecisz się w eWUŚ na czerwono? Co możesz zrobić? Czy możesz ubezpieczyć się wstecznie? - zdjęcie

Świecisz się w eWUŚ na czerwono? Co możesz zrobić? Czy możesz ubezpieczyć się wstecznie? System eWUŚ to Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców. Dzięki systemowi każdy pacjent może potwierdzić swoje prawo do świadczeń w ramach ubezpieczenia – w szpitalu, czy poradni, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów.

Jeżeli przy twoim nazwisku eWUŚ pokazał czerwone światło, a jednocześnie wiesz, że posiadasz uprawnienia do korzystania ze świadczeń możesz złożyć pisemne oświadczenie o tym, że jesteś ubezpieczony (należy wskazać podstawę prawną do ubezpieczenia np. zawarta umowa o pracę, emerytura). To wystarczy, aby przyjął cię lekarz w ramach ubezpieczenia. Możesz również przedstawić w rejestracji jeden z papierowych dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń, np. legitymację ubezpieczeniową, zaświadczenie od pracodawcy, aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.

Pamiętaj! Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z tytułu:

  • umowy o pracę
  • umowy zlecenia
  • prowadzenia działalności gospodarczej
  • ubezpieczenia w KRUS
  • statusu emeryta lub rencisty
  • podpisania dobrowolnej umowy o ubezpieczenie zdrowotnej podpisanej z NFZ

Jeżeli w eWUŚ świecisz się na czerwono możesz również ubezpieczyć się wstecznie. „Wsteczne” zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego to jedna z tych sytuacji, kiedy prawo może zadziałać wstecz, i to na naszą korzyść!

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba, która w momencie korzystania ze świadczeń zdrowotnych, spełniała przesłanki do zgłoszenia np. jako członek rodziny oraz:

  • była dzieckiem własnym; dzieckiem małżonka; dzieckiem przysposobionym; wnukiem albo dzieckiem, dla którego ustanowiono opiekę w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18. roku życia, a jeżeli uczy się dalej - do ukończenia 26. roku życia; natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
  • była małżonkiem,
  • była wstępnym pozostającym z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym,

ale nie była zgłoszona przez osobę podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu i w momencie korzystania ze świadczeń złożyła pisemne oświadczenie o prawie do świadczeń lub okazała się innym dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń, nie będzie musiała zwracać poniesionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia kosztów swojego leczenia jeśli uzupełni „wstecznie” zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.

Warunkiem jest dokonanie przez płatnika składek, np. w przypadku pracownika przez pracodawcę, w przypadku zleceniobiorcy przez zleceniodawcę, w przypadku emeryta-rencisty przez ZUS/KRUS, zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

Ważny jest czas!

Czas na „wsteczne” zgłoszenie to 30 dni od dnia skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej albo 30 dni od poinformowania przez Fundusz o wszczęciu postępowania administracyjnego w zakresie obowiązku poniesienia kosztów świadczeń zdrowotnych.

Liczą się też daty

Członka rodziny zgłaszamy np. na druku ZUS ZCNA. Z punktu widzenia prawa do świadczeń zdrowotnych kluczowa jest data, w której stawiliśmy się u płatnika składek z tym zamiarem. Powinniśmy się zmieścić w terminie 30 dni. Przekroczenie tego terminu będzie oznaczało konieczność pokrycia przez nas kosztów udzielonych świadczeń. Inną sprawą jest zawarta w rubryce IV „Data uzyskania uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego”. Dopilnujmy, aby okres, w którym będziemy zgłoszeni do ubezpieczenia świadczenia zdrowotnego, pokrywał się z okresem, kiedy świadczenia rzeczywiście otrzymaliśmy. Ważne również jest, aby w okresie obejmującym wsteczne zgłoszenie osoba zgłaszająca członka rodziny podlegała obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, a członek rodziny spełniał wymienione powyżej przesłanki do bycia członkiem rodziny.

Pamiętaj!

Każda placówka medyczna, która posiada umowę na świadczenia opieki zdrowotnej z NFZ, w przypadku niepotwierdzenia w systemie eWUŚ uprawnień pacjenta do świadczeń, powinna poinformować o tym fakcie pacjenta. Pacjent powinien wówczas wyjaśnić swój status w oddziale lub delegaturze Funduszu.