Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Początki działalności szpitala datuje się na rok 1947, kiedy to z inicjatywy ówczesnego Wydziału Powiatowego postanowiono utworzyć namiastkę Szpitala Powiatowego w Limanowej jako nowej placówki zdrowia. Podjęcie decyzji o uruchomieniu tej placówki z dniem 1 maja 1947 roku miało charakter inicjatywy, gdyż faktyczne jego otwarcie miało miejsce 1 sierpnia tegoż roku, a pierwszego pacjenta przyjęto dopiero 4 dni później. Pierwszym dyrektorem szpitala został dr med. Mieczysław Mycoń. W 1952 roku na stanowisko dyrektora szpitala i ordynatora Oddziału Chirurgicznego powołano lekarza Jerzego Rachwała z Nowego Sącza.

Początkowo szpital nosił nazwę Pogotowia Chirurgiczno - Położniczego i zlokalizowany został w budynku byłego Kasyna Rafinerii Nafty w Sowlinach. O trafności decyzji uruchomienia szpitala świadczy fakt, że tylko w 1947 roku leczonych było tutaj 195 osób, wykonano 55 zabiegów operacyjnych i odebrano 38 porodów przy zatrudnieniu 14 osób personelu lekarskiego i pielęgniarskiego. W ciągu następnych lat liczba leczonych chorych wzrastała, podobnie jak liczba wykonanych zabiegów operacyjnych.

Nowy wymiar szpitalowi nadało przybycie 4 sierpnia 1954 r z Krakowa dr med. Józefa Bugaja, który przed objęciem obowiązków w limanowskim szpitalu był Ordynatorem Oddziału Chirurgicznego Szpitala MSW w Krakowie. W limanowskiej placówce zastał warunki skromne: jedna sala operacyjna w której wykonywało się wszystkie operacje (chirurgiczne, ortopedyczne, położniczo-ginekologiczne), brak właściwego sprzętu operacyjnego, brak wody i przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz poważne braki kadrowe, m.in. brak anestezjologa. Dr Józef Bugaj jako dyrektor szpitala i ordynator Oddziału Chirurgicznego zreorganizował jednostkę. Utworzył samodzielny Oddział Chirurgiczny, Oddział Wewnętrzny, Oddział Położniczo-Ginekologiczny oraz Oddział Noworodków. Z biegiem lat Szpital Powiatowy w Limanowej pod kierownictwem dr med. Józefa Bugaja stał się lecznicą cieszącą się doskonałą opinią i dużym zaufaniem miejscowego społeczeństwa, a także wysoką oceną władz. Mimo trudnych warunków pracy oddziałów i szpitala jako całości, spełniał on wszelkie wymagania stawiane takiej placówce. Zakres wykonywanych zabiegów był szeroki i tylko wyjątkowo korzystano z pomocy Szpitali Klinicznych w Krakowie. W Oddziale Chirurgicznym wykonywano zabiegi chirurgiczne, urazowe, ortopedyczne, urologiczne, onkologiczne, a także dużą ilość zabiegów położniczych i ginekologicznych.

W latach sześćdziesiątych wszystkie istniejące oddziały szpitala pracowały w skrajnie trudnych warunkach przy stale przepełnionych salach. Ta sytuacja oraz stały rozwój limanowskiej służby zdrowia wymusiły konieczność budowy nowego szpitala. Pierwsze projekty i założenia techniczne powstały już z początkiem lat sześćdziesiątych. Ostatecznie plan powstał w 1965r., a w 1968 rozpoczęły się pierwsze roboty na terenie budowy. Motorem tych działań był oczywiście dr Bugaj wraz ze sprzyjającym tej budowie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Budowa trwała około 10 lat i zaowocowała dużym obiektem szpitalnym zintegrowanym z budynkiem Przychodni Specjalistycznych, Pogotowiem Ratunkowym, Oddziałem Pulmonologicznym oraz Hotelem pielęgniarskim. Budowa nowego szpitala została zakończona w grudniu 1976r.

W międzyczasie, w 1973 r nastąpiła reorganizacja służby zdrowia w związku z wprowadzeniem Zespołu Opieki Zdrowotnej. Dotychczasowy Szpital Powiatowy stał się częścią zespołu. Powołano Dyrekcję Zespołu Opieki Zdrowotnej. Pierwszym Dyrektorem Naczelnym został lek. med. Zbigniew Markowski, jego zastępcą ds. lecznictwa lek. med. Piotr Kot, zastępcą ds. opieki społecznej mgr Wiktoria Zelek, a ds. ekonomicznych Otylia Saczka. Jesienią 1978 r. nastąpiła kolejna zamiana na stanowisku dyrektora naczelnego ZOZ. W wyniku konkursu dyrektorem został lek. Jerzy Dziedzic. Szpital Powiatowy w Limanowej liczył wtedy 460 łóżek z oddziałami: Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, Chorób Wewnętrznych, Położniczo - Ginekologicznym, Chorób Dziecięcych, Intensywnej Opieki Medycznej, Opieki Doraźnej oraz Pulmonologicznym. Od czerwca 1991 roku na stanowisku dyrektora zasiadał lek. med. Janusz Stokłosa aż do roku 1999 - kiedy funkcję objęła mgr Wiktoria Zelek. W kolejnych latach funkcję Dyrektora Naczelnego pełnili: mgr Wincenty Tokarczyk 2001 – koniec 2001r., dr Anna Wilk 2002 – XI 2002, mgr Antoni Róg 26.11.2002 – 17.09.2007, mgr Dariusz Socha 18.09.2007 – 26.01.2012, Marek Surowiak 27.01.2012 - 22.05.2012, od dnia 23.05.2012 funkcję tę pełni dr Marcin Radzięta.

W przeciągu lat szpital systematycznie poszerzał swoją działalność: jeżeli chodzi o Zespól Pracowni RTG i USG to pierwsza pracownia RTG działała od początku istnienia szpitala, jeszcze wtedy zlokalizowanego w Sowlinach. Druga z pracowni RTG przy poradni przeciwgruźliczej zaczęła swoją działalność w 1954 roku, kolejna powołana została do życia wraz z początkiem funkcjonowania oddziału pulmonologicznego. Punkt krwiodawstwa funkcjonował od 1960 roku. Laboratorium Analityczne od 1957, Laboratorium Bakteriologiczne powstało w 1979r. W 1987 roku na zlecenie Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia działalność rozpoczął Ośrodek Leczenia Oparzeń, w 1988 roku utworzono Pracownię USG.

30 lipca 1989 r. szpital został przekształcony w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Dnia 26 kwietnia 2000 r. został zatwierdzony jako Szpital Powiatowy w Limanowej, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000019390 dokonanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy oraz wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Małopolskiego pod numerem 000000006061.