Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Szpital

Kodeks Etyki Pracowników Szpitala.pdf (636 kB)

Regulamin Organizacyjny Szpitala.pdf (23.86 MB)

Regulamin dostępu do Internetu dla Pacjentów.pdf (152 kB)

Rozporządzenie sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (1782 KB)

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (244 KB)

Schemat organizacyjny_zal. nr 1 do Regulaminu Org. Szpitala.pdf (724 kB)

Statut Szpitala Powiatowego w Limanowej.pdf (681.2 kB)

Ustawa o działalności leczniczej.pdf (1188 KB)

Standardy ochrony małoletnich w Szpitalu Powiatowym w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego.pdf (2200 kB)

Diagnostyka laboratoryjna i mikrobiologiczna

Standardy jakości dla laboratoriów.pdf (123 kB)

Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej.pdf (698 kB)

Ustawa o medycynie laboratoryjnej.pdf (843 kB)

Krwiolecznictwo

Ustawa o publicznej służbie krwi.pdf (566 KB)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.pdf (1054 kB)

Leczenie stacjonarne i specjalistyczne, oddziały szpitala

Ustawa o działalności leczniczej.pdf (1188 kB)

Poradnie specjalistyczne

Ustawa o działalności leczniczej.pdf (1188 kB)

Pracownie rentgenowskie – RTG

Rozporządzenie w sprawie formy wzorcowych procedur radiologicznych.pdf (183 kB)

Ustawa Prawo atomowe.pdf (2571 kB)

Zarządzenie MZ w sprawie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia.pdf (377 kB)

Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego.pdf (554 kB)

Szpitalny Odział Ratunkowy SOR

Rozporządzenie MZ w sprawie medycznych czynności ratunkowych.pdf (236 kB)

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. pdf (810 kB)

Ustawa o zawodzie ratownika oraz samorządzie ratowników medycznych.pdf (846 kB)

Pacjenci

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.pdf (722 kB)

Ubezpieczenie

Świadczenia finansowane ze środków publicznych.pdf (2433 kB)

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.pdf (1473 kB)

Lekarze

Kwalifikacje pracowników ZOZ.pdf (627 kB)

Ustawa o izbach lekarskich.pdf (708 kB)

Ustawa o zawodach lekarza.pdf (1600 kB)

Doskonalenie zawodowe

Doskonalenie zawodowe lekarzy.pdf (248 kB)

Rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.pdf (927 kB)

Pielęgniarki i Położne

Kodeks etyki pielęgniarki i położnej.pdf (239 kB)

Rodzaj i zakres świadczeń udzielanych samodzielnie przez pielęgniarkę i położną.pdf (236 kB)

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej.pdf (1040 kB)

Kształcenie

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.pdf (838 kB)

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.pdf (369 kB)

Specjalizacje pielęgniarskie.pdf (36.9 kB)

Samorząd pielęgniarek i położnych

Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych.pdf (547 kB)

Pracownicy administracyjni, techniczni, obsługi i gospodarczy

Kodeks pracy.pdf (1 376 KB)

Kwalifikacje pracowników ZOZ.pdf (627 kB)

Prawo budowlane.pdf (1 377 kB)

Prawo ochrony środowiska.pdf (2 200 kB)

Apteka

Ustawa o izbach aptekarskich.pdf (672 kB)

Prawo farmaceutyczne.pdf (2 174 kB)

Warunki prowadzenia apteki.pdf (260 kB)

Jednorodne Grupy Pacjentów

Zarządzenie Nr 184/2019/DSOZ

Obwieszczenie Prezesa NFZ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Nr 55/2021/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

Zarządzenie Nr 1/2022/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

Ambulatoryjne grupy świadczeń specjalistycznych

Zarządzenie Nr 61/2022/DSOZ

Zarządzenie Nr 10/2023/DSOZ

Zarządzenie Nr 21/2023/DSOZ