Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Szpital

Kodeks Etyki Pracownikow Szpitala.pdf (193.8 kB)

Regulamin Organizacyjny Szpitala.pdf (266.1 kB)

Regulamin dostępu do Internetu dla Pacjentów

Rozporzadzenie sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Rozporzadzenie w sprawie szczególowych wymagan, jakim powinny odpowiadac pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dzialalnosc lecznicza

Schemat organizacyjny_zal. nr 1 do Regulaminu Org. Szpitala.pdf (148.1 kB)

Statut Szpitala Powiatowego w Limanowej.PDF (681.2 kB)

Ustawa o działalności leczniczej

Diagnostyka laboratoryjna i mikrobiologiczna

Standardy jakosci dla laboratoriów

Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej

Wymagania jakim powinno odpowiadac laboratorium

Krwiolecznictwo

Ustawa o publicznej służbie krwi

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

Leczenie stacjonarne i specjalistyczne, oddziały szpitala

Ustawa o działalności leczniczej

Poradnie specjalistyczne

Ustawa o działalności leczniczej

Pracownie rentgenowskie – RTG

Organizacja i dzialanie Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia.doc (51.7 kB)

Procedury radiologiczne.doc (56.8 kB)

Ustawa Prawo atomowe - stosowanie promieniowania jonizującego w celach medycznych.doc (838.1 kB)

Utworzenie centrum ochrony radiologicznej.doc (59.4 kB)

Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujacego.doc (504.8 kB)

Szpitalny odział ratunkowy SOR

Medyczne czynności ratunkowe

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Pacjenci

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Ubezpieczenie

Świadczenia finansowane ze środków publicznych

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Lekarze

Kwalifikacje pracownikow ZOZ

Ustawa o izbach lekarskich

Ustawa o zawodach lekarza

Doskonalenie zawodowe

Doskonalenie zawodowe

Staz podyplomowy z ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.doc (131.6 kB)

Zasady odbywania stażu podyplomwego

Pielęgniarki i Położne

Indywidualna dokumentacja pacjenta

Kodeks etyki.doc (47.1 kB)

Rodzaj i zakres świadczeń udzielanych samodzielnie przez pielęgniarkę i położną

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej

Kształcenie

Ksztalcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Specjalizacje pielegniarskie.doc (36.9 kB)

Staz podyplomowy pielęgniarek i położnych

Samorząd pielęgniarek i polożnych

Centralny rejestr pielęgniarek i położnych

Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych

Pracownicy administracyjni, techniczni, obsługi i gospodarczy

Kodeks pracy

Kwalifikacje pracowników ZOZ

Prawo budowlane

Prawo ochrony środowiska

Apteka

Ustawa o izbach aptekarskich

Prawo farmaceutyczne

Warunki prowadzenia apteki

Jednorodne Grupy Pacjentów

Zarządzenie Nr 184/2019/DSOZ

Obwieszczenie Prezesa NFZ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Nr 55/2021/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

Zarządzenie Nr 1/2022/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

Ambulatoryjne grupy świadczeń specjalistycznych

Zarządzenie Nr 61/2022/DSOZ

Zarządzenie Nr 10/2023/DSOZ

Zarządzenie Nr 21/2023/DSOZ