Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Prawa i obowiązki Pacjenta

Szanowny Pacjencie!

Niniejsze prawa i obowiązki mają zapewnić komfortowy i bezpieczny pobyt w naszym szpitalu.

PRAWA PACJENTÓW:

 • Prawo Pacjenta do świadczeń zdrowotnych

Pacjent ma prawo do uzyskiwania świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej udzielanych z należytą starannością.

Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.

Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

 • Prawo do informacji

Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami.

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie ww informacji innym osobom.

 • Prawo Pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

Osoby wykonujące zawody medyczne są zobowiązane do zachowania tajemnicy informacji związanych z Pacjentem, w tym informacji dotyczących stanu zdrowia.
Wyjątek to:

-sytuacja, w której Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy,

- sytuacja gdy zachowanie tajemnicy może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób

- gdy tak stanowią przepisy odrębnych ustaw.

 • Prawo Pacjenta do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Zgoda udzielana jest przez:

- Pacjenta pełnoletniego,

- przedstawiciela ustawowego w przypadku małoletnich, którzy nie ukończyli 16 r.ż. oraz osób pełnoletnich niezdolnych do świadomego wyrażania zgody, ubezwłasnowolnionych całkowicie, chorych psychicznie lub upośledzonych umysłowo

- przedstawiciela ustawowego i Pacjenta w przypadku małoletnich, którzy ukończyli 16 r.ż..

- w przypadku braku przedstawiciela ustawowego zgodę na udzielenie świadczeń w odniesieniu do badania może wyrazić opiekun faktyczny.

 • Prawo do poszanowania intymności i godności Pacjenta

Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności szczególnie w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych. Pacjent ma prawo do obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także wyrażenia zgody na uczestnictwo przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych innych osób, niż udzielające tych świadczeń. Pacjent ma prawo do leczenia bólu.

 • Prawo Pacjenta do dokumentacji medycznej

Prawo dostępu do dokumentacji medycznej Pacjenta ma sam Pacjent, przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez Pacjenta.

 • Prawo Pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

Jeżeli pacjent nie zgadza się z treścią orzeczenia lub opinii, a postępowanie odwoławcze w odniesieniu do opinii i orzeczeń nie jest uregulowane w odrębnych przepisach prawa, może wnieść sprzeciw do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Sprzeciw należy wnieść w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.


 • Prawo Pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

Zapewnienie możliwości odwiedzin oraz osobistego, telefonicznego, bądź korespondencyjnego kontaktu z bliskimi. Odwiedziny powinny odbywać się w godzinach wyznaczonych przez dany oddział. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, z wyjątkiem stanów ciężkich wymagających profesjonalnej opieki medycznej.

 • Prawo Pacjenta do opieki duszpasterskiej

W czasie pobytu w szpitalu, w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta lub zagrożenia życia, szpital ma obowiązek umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.


 • Prawo Pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Pacjent ma prawo złożyć do depozytu rzeczy wartościowe, także na czas zabiegu.

 • Prawo Pacjenta do złożenia skargi

Pacjentowi przysługuje prawo złożenia skargi. Skargę można kierować do Dyrekcji Szpitala, Szpitalnego Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta, Działu Skarg i Wniosków MOW NFZ, Rzecznika Praw Pacjenta, Okręgowej Izby Lekarskiej, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, sądu.

 • Pacjent może korzystać z punktów sprzedaży znajdujących się na terenie Szpitala

OBOWIĄZKI PACJENTA:

 • Pacjent ma obowiązek przestrzegać porządku organizacyjnego Oddziału określonego w Regulaminie Oddziału,
 • Pacjent jest zobowiązany do przebywania w sali w szczególności podczas wizyty lekarskiej, zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych oraz w czasie wydawania posiłków,
 • Pacjent ma obowiązek poinformowania lekarza prowadzącego o stale przyjmowanych lekach nie związanych z jednostką chorobową, która jest przyczyną hospitalizacji. Używanie tych leków w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody tego lekarza,
 • Pacjent ma obowiązek zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych,
 • Pacjent powinien przestrzegać zasad współżycia społecznego, szczególnie poszanowania godności, intymności, przekonań i zasad moralnych oraz życzliwego i kulturalnego odnoszenia się do innych pacjentów, odwiedzających i personelu Szpitala,
 • Pacjent w salach chorych i innych pomieszczeniach oddziału, jak również w szpitalu powinien zachowywać się kulturalnie, w szczególności nie zakłócać spokoju innym chorym, nie zakłócać ciszy nocnej (22:00 – 6:00),
 • Pacjent może spożywać produkty żywnościowe dostarczone z zewnątrz, odpowiednie do zleconej diety. Produkty należy przechowywać w miejscach do tego przeznaczonych (szafka przyłóżkowa, lodówka oddziałowa),
 • Pacjentowi przebywającemu na leczeniu nie wolno:
  • przyjmować leków i stosować jakikolwiek zabiegów bez zgody lekarza,
  • zmieniać łóżka bez zgody pielęgniarki,
  • spożywać alkoholu, narkotyków, uprawiać gier hazardowych oraz handlu,
  • manipulować przy aparaturze medycznej, urządzeniach elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych i windach,
  • używać grzałek elektrycznych,
  • wychodzić poza obręb oddziału bez powiadomienia pielęgniarki,
  • opuszczać terenu szpitala bez uzyskania przepustki od lekarza.

NA TERENIE SZPITALA OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA TYTONIU

Szczegółowe informacje nt. praw i obowiązków pacjenta znajdują się w dyżurce pielęgniarskiej.

Na każdym oddziale, w dyżurce pielęgniarek, znajduje się telefon pod którym rodzina pacjenta może się z nim kontaktować.

Jest to telefon komórkowy, pacjent ma możliwość rozmowy na sali chorych.

Poniżej wykaz numerów na poszczególne oddziały:


Oddział Chirurgii Ogólnej734-135-547
Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej734-137-706
Oddział Chorób Dzieci734-128-629
Oddział Chorób Wewnętrznych692-024-912
Oddział Ginekologii734-135-543
Oddział Geriatryczny668-530-803
Oddział Medycyny Paliatywnej668-467-254
Oddział Położniczo – Noworodkowy668-549-623
Oddział Pulmonologiczny734-128-624
Szpitalny Oddział Ratunkowy668-532-691