Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Prawa i obowiązki Pacjenta

Szanowny Pacjencie!

Niniejsze prawa i obowiązki mają zapewnić komfortowy i bezpieczny pobyt

w naszym szpitalu.

PRAWA PACJENTÓW:

 • Prawo Pacjenta do świadczeń zdrowotnych

Pacjent ma prawo do uzyskiwania świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej udzielanych z należytą starannością.

Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.

Pacjnet ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotonych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.

 • Prawo do informacji

Pacjent, w tym małopletni, który ukończył 16 lat, lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobe świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami.

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie ww informacji innym osobom.

 • Prawo Pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

Osoby wykonujące zawody medyczne są zobowiązane do zachowania tajemnicy informacji związanych z Pacjentem, w tym informacji dotyczących stanu zdrowia.
Wyjątek to:

-sytuacja, w której Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy,

- sytuacja gdy zachowanie tajemnicy może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób

- gdy tak stanowią przepisy odrębnych ustaw

 • Prawo Pacjenta do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Zgoda udzielana jest przez:

- Pacjenta pełnoletniego,

- przedstawiciela ustawowego w przypadku małoletnich, którzy nie ukończyli 16 r.ż. oraz osób pełnoletnich niezdolnych do świadomego wyrażania zgody, ubezwłasnowolnionych całkowicie, chorych psychicznie lub upośledzonych umysłowo

- przedstawiciela ustawowego i Pacjenta w przypadku małoletnich, którzy ukończyli 16 r.ż..

- w przypadku braku przedstawiciela ustawowego zgodę na udzielenie świadczeń w odniesieniu do badania może wyrazić opiekun faktyczny.

 • Prawo do poszanowania intymności i godności Pacjenta

Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności szczególnie w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Pacjent ma prawo do leczenia bólu.

 • Prawo Pacjenta do dokumentacji medycznej

Prawo dostępu do dokumentacji medycznej Pacjenta ma sam Pacjent, przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez Pacjenta.

 • Prawo Pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

 • Prawo Pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

Zapewnienie możliwości odwiedzin oraz osobistego, telefonicznego, bądź korespondencyjnego kontaktu z bliskimi. Odwiedziny powinny odbywać się w godzinach wyznaczonych przez dany oddział. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, z wyjątkiem stanów ciężkich wymagających profesjonalnej opieki medycznej.

 • Prawo Pacjenta do opieki duszpasterskiej

 • Prawo Pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Pacjent ma prawo złożyć do depozytu rzeczy wartościowe, także na czas zabiegu.

 • Prawo Pacjenta do złożenia skargi

Pacjentowi przysługuje prawo złożenia skargi. Skargę można kierować do Dyrekcji Szpitala, Szpitalnego Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta, Działu Skarg i Wniosków MOW NFZ, Rzecznika Praw Pacjenta, Okręgowej Izby Lekarskiej, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, sądu.

 • Pacjent może korzystać z punktów sprzedaży znajdujących się na terenie Szpitala

OBOWIĄZKI PACJENTA:

 • Pacjent ma obowiązek przestrzegać porządku organizacyjnego Oddziału określonego w Regulaminie Oddziału,
 • Pacjent jest zobowiązany do przebywania w sali w szczególności podczas wizyty lekarskiej, zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych oraz w czasie wydawania posiłków,
 • Pacjent ma obowiązek poinformowania lekarza prowadzącego o stale przyjmowanych lekach nie związanych z jednostką chorobową, która jest przyczyną hospitalizacji. Używanie tych leków w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody tego lekarza,
 • Pacjent ma obowiązek zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych,
 • Pacjent powinien przestrzegać zasad współżycia społecznego, szczególnie poszanowania godności, intymności, przekonań i zasad moralnych oraz życzliwego i kulturalnego odnoszenia się do innych pacjentów, odwiedzających i personelu Szpitala,
 • Pacjent w salach chorych i innych pomieszczeniach oddziału, jak również w szpitalu powinien zachowywać się kulturalnie, w szczególności nie zakłócać spokoju innym chorym, nie zakłócać ciszy nocnej (22:00 – 6:00), wyrzucać śmieci, odpady do koszy odpowiednio opisanych,
 • Pacjent może spożywać produkty żywnościowe dostarczone z zewnątrz, odpowiednie do zleconej diety. Produkty należy przechowywać w miejscach do tego przeznaczonych (szafka przyłóżkowa, lodówka oddziałowa),
 • Pacjentowi przebywającemu na leczeniu nie wolno:
  • przyjmować leków i stosować jakikolwiek zabiegów bez zgody lekarza,
  • zmieniać łóżka bez zgody pielęgniarki,
  • spożywać alkoholu, narkotyków, uprawiać gier hazardowych oraz handlu,
  • manipulować przy aparaturze medycznej, urządzeniach elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych i windach,
  • używać grzałek elektrycznych,
  • wychodzić poza obręb oddziału bez powiadomienia pielęgniarki,
  • opuszczać terenu szpitala bez uzyskania przepustki od lekarza,

NA TERENIE SZPITALA OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA TYTONIU

Szczegółowe informacje nt. praw i obowiązków pacjenta znajdują się w dyżurce pielęgniarskiej.