Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej

Zgodnie z art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.) prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach mają następujący pacjenci:

1) kobiety w ciąży,

2) osoby niepełnoletnie u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

3) osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

4) osoby niepełnosprawne ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby

5) Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi

6) Zasłużeni Dawcy Przeszczepu

7) inwalidzi wojenni lub wojskowi;

8) żołnierze zastępczej służby wojskowej;

9) cywilne niewidome ofiary działań wojennych;

10) kombatanci;

11) działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;

12) osoby deportowane do pracy przymusowej;

13) uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;

14) weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;

Mają prawo do realizacji świadczenia:

  • w dniu zgłoszenia
  • innym uzgodnionym terminie poza kolejnością przyjęć wynikającym z prowadzonej listy oczekujących
  • w terminie nie późniejszym niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia w przypadku wizyt u specjalisty.

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej nie oznacza:

  • prawa do swobodnego wyboru konkretnego lekarza specjalisty czy lekarza udzielającego świadczeń w szpitalu,
  • prawa obowiązującego jedynie przy pierwszorazowej wizycie celem udzielenia świadczenia – prawo to winno być respektowane każdorazowo, chyba, że jego terminowość wynika z indywidualnego procesu leczenia ustanowionego przez lekarza prowadzącego,
  • prawa do pierwszeństwa w kolejce do rejestracji na dane świadczenie medyczne – pierwszeństwo w kolejce do „okienka rejestracyjnego” stanowi indywidulną normę wynikającą z regulaminu danego podmiotu leczniczego.

Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.) prawo do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego mają następujący pacjenci:

1) inwalidzi wojenni i wojskowi;

2) osoby represjonowane

3) kombatanci

4) żołnierze zastępczej służby wojskowej

5) działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;

6) osoby deportowane do pracy przymusowej

7) cywilne niewidome ofiary działań wojennych

8) uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;

9) weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;

10) świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

11) świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

12) świadczeniobiorcy do 16 roku życia posiadający orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

Prawo do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego mają również:

1) uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu jest mniejszy niż 30% - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

3) weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu jest mniejszy niż 30% - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa