Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej

Zgodnie z art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2022 r. poz. 2561) prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach mają następujący pacjenci:

1) kobiety w ciąży;

2) świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

3) świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

4) świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

5) świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”;

6) świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”;

7) inwalidzi wojenni i wojskowi;

8) żołnierze zastępczej służby wojskowej;

9) cywilne niewidome ofiary działań wojennych;

10) kombatanci;

11) działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;

12) osoby deportowane do pracy przymusowej;

13) uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;

14) weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;

15) dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19,

16) żołnierze zawodowi - w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych;

17) żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową - w podmiotach leczniczych dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych.

Mają prawo do realizacji świadczenia:

  • w dniu zgłoszenia,
  • innym uzgodnionym terminie poza kolejnością przyjęć wynikającym z prowadzonej listy oczekujących,
  • w terminie nie późniejszym niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia w przypadku wizyt u specjalisty.

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej NIE OZNACZA:

  • prawa do swobodnego wyboru konkretnego lekarza specjalisty czy lekarza udzielającego świadczeń w szpitalu,
  • prawa obowiązującego jedynie przy pierwszorazowej wizycie celem udzielenia świadczenia – prawo to winno być respektowane każdorazowo, chyba, że jego terminowość wynika z indywidualnego procesu leczenia ustanowionego przez lekarza prowadzącego,
  • prawa do pierwszeństwa w kolejce do rejestracji na dane świadczenie medyczne – pierwszeństwo w kolejce do „okienka rejestracyjnego” stanowi indywidualną normę wynikającą z regulaminu danego podmiotu leczniczego.Zgodnie z art. 57 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2022 r. poz. 2561) prawo do korzystania
z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych
finansowanych ze środków publicznych BEZ SKIEROWANIA lekarza ubezpieczenia zdrowotnego dotyczy następujących świadczeń:

1) ginekologa i położnika;

2) dentysty;

3) wenerologa;

4) onkologa;

5) psychiatry;

6) dla osób chorych na gruźlicę;

7) dla osób zakażonych wirusem HIV;

8) dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów, żołnierzy zastępczej służby wojskowej, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych oraz osób deportowanych do pracy przymusowej;

9) dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;

10) w zakresie leczenia uzależnień:

  • dla osób zgłaszających się z powodu uzależnienia,
  • dla osób zgłaszających się z powodu współuzależnienia.

11) dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, oraz uprawnionego żołnierza lub pracownika, którego ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;

12) dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, oraz dla weterana poszkodowanego, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;

13) dla osób do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

14) dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

15) świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

16) świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży;

Jeżeli w wyniku finansowanych ze środków publicznych badań przesiewowych wykonywanych u dzieci stwierdzono występowanie chorób wrodzonych, udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych w zakresie leczenia tych chorób następuje BEZ SKIEROWANIA.