Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Udostępnianie dokumentacji medycznej

W celu realizacji prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych Szpital Powiatowy w Limanowej udostępnia dokumentację medyczną w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Tekst jednolity Dz.U.2019.1127).

Formy udostępniania dokumentacji medycznej:

 • wgląd w siedzibie Szpitala Powiatowego w Limanowej,
 • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii,
 • wydanie oryginałów dokumentacji za pokwitowaniem odbioru, z zastrzeżeniem jej zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych,
  a także gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta (w przypadku wydania oryginałów należy sporządzić kserokopię dokumentacji medycznej potwierdzonej za zgodność z oryginałem, która pozostaje
  w placówce).
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
 • na informatycznym nośniku danych, chyba, że z przyczyn organizacyjnych lub technicznych nie jest to możliwe.

Cennik:

Cena za sporządzenie kopii albo wydruku dokumentacji medycznej wynosi 0,50 zł brutto za jedną stronę. Cena za sporządzenie odpisu i wyciągu jednej strony dokumentacji medycznej wynosi 14,39 zł brutto. Udostępnianie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych np. płyta CD - 2,90 zł brutto. 

Opłat nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie
 • w związku z jego postępowaniem przed wojewódzką komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu jest bezpłatne, jednak data kiedy to nastąpi powinna zostać wcześniej uzgodniona.

Zgodnie z art. 26. ust. 1 i 2 w/w ustawy Szpital udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie pisemnie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniania także osobie bliskiej, chyba, że udostępnianiu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, z zastrzeżeniem:

 • w przypadku sporu między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodę na udostępnienie wyraża sąd, o którym mowa w art. 628 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego, w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny. Osoba wykonująca zawód medyczny może wystąpić z wnioskiem do sądu także w przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy osoba występująca o udostępnienie dokumentacji lub sprzeciwiająca się jej udostępnieniu jest osobą bliską.
 • w przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji medycznej, sąd o którym mowa w art. 628 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego, w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej, może wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej i określić zakres jej udostępnienia, jeżeli jest to niezbędne:
  - w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta;
  - dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.

Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje na wniosek pacjenta lub osoby przez niego upoważnionej. Wzór stosowanego wniosku jest dostępny w Sekretariacie każdego Oddziału, Rejestracji Ogólnej Poradni Specjalistycznych Szpitala, Kancelarii Ogólnej Szpitala oraz na stronie internetowej Szpitala. Wniosek należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Szpitala. Wniosek, po zatwierdzeniu przez Dyrektora Naczelnego lub Dyrektora ds. Lecznictwa, trafia na Oddział (bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji), Rejestracji Ogólnej Poradni Specjalistycznych Szpitala lub do Archiwum Szpitala.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również:

1) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

2) organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
2a) podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
2b) upoważnionym przez podmiot o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą,
2c) Agencji Oceny technologii medycznych i Taryfikacji, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią zadań określonych w art. 31n ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,
2d) Agencji Badań Medycznych w zakresie określonym ustawą o Agencji badań Medycznych,

3) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

4) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

5) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

6) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;

7) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
7a) komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim ABW lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji,

8) osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;

9) wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1, w zakresie prowadzonego postępowania;

10) spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1;

11) osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039), w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia,

12) członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań

Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.