Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Zakup ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego oraz zakup środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji

Aktualizacja z dnia 02.09.2021r.

Projekt pn.Zakup ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego oraz zakup środków ochrony indywidulanej i środków do dezynfekcji”
to projekt w zakresie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych, w tym poprawa infrastruktury sprzętowe podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów ratownictwa Medycznego oraz środków do dezynfekcji.

Wartość projektu: 504 657,13 zł

Dofinansowanie z UE: 428 958,56 zł

Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 75 698,57 zł

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakup ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego oraz zakup środków ochrony indywidulanej i środków do dezynfekcji” to projekt w zakresie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych, w tym poprawa infrastruktury sprzętowe podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów ratownictwa Medycznego oraz środków do dezynfekcji.

Wartość dofinansowania z UE: 520 000 zł.

Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego
Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Beneficjent zobowiązuje się upublicznić mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten opracowany i udostępniony przez IZ umożliwia przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego dotyczącego ww projektu, które można zgłosić poprzez:

- specjalny adres email: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

- formularz dostępny na stronie internetowejhttp://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.

Wsparcie istniejącego szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej

Program realizowany jest dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
oś priorytetowa IX wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac budowlanych oraz dostawa i instalacja wyrobów medycznych poprawiających jakość świadczonych usług leczniczych i bezpieczeństwo medyczne szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu.
W ramach projektu zostanie zakupiony:

  • najnowocześniejszy aparat cyfrowy RTG z detektorami
  • stół operacyjno - zabiegowy
  • analizator immunologiczny

Ponadto wykonane również zostaną prace takie jak: roboty budowlano- montażowe związane z RTG, montaż ślusarki i zabezpieczeń p.poż. wraz z remontem korytarza SOR, instalacja wentylacji mechanicznej RTG, prace dostosowawcze izolatki do wymogów rozporządzenia oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w izolatce SOR. Zostanie również wykonana instalacja przyzywowa SOR.

Całkowita wartość Projektu: 1 166 956,99 zł

Kwota dofinansowania: 576 603,44 zł

Wkład własny Beneficjenta: 590 353,55 zł

Beneficjent zobowiązuje sie udostępnić mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

W/w mechanizm opracowany i udostępniony przez IZ tj. narzędzia informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpieniu nieprawidłowości lub nadużycia finansowego dotyczącego w/w projektu można zgłosić - TUTAJ